Cmentarz Parafialny

cmentarz

https://www.ecmentarze.pl/parafia/jonkowo

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W JONKOWIE

  • § 1. Przepisy ogólne

Właścicielem Cmentarza Parafialnego w Jonkowie jest Parafia świętego Jana Chrzciciela w Jonkowie

Czynności administracyjne wykonuje Zarządca Cmentarza Parafii – Proboszcz Parafii, działający w imieniu i na rzecz Parafii.

Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na cmentarzu. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.

  • § 2. Postanowienia porządkowe

Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do poszanowania świętości miejsca, zachowania ciszy i szacunku należnego osobom zmarłym.

Na terenie cmentarza zakazuje się:

- Zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca.

- Zaśmiecania terenu.

- Wprowadzania zwierząt.

- Niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych.

- Samodzielnego dokonywania prac remontowych lub budowlanych nagrobków bez wcześniejszego dokonania ustaleń z Zarządcą Cmentarza.

- Samodzielnego nasadzania drzew i krzewów.

   Wjeżdżania pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy Cmentarza.

  1. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach.
  1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z dewastacji lub klęsk żywiołowych. Groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. z 2008 r., nr 48, poz. 284):

- grób ziemny stanowi dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje wydobytą z tego grobu ziemią;

- grób murowany stanowi dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę, nad którymi wykonane jest sklepienie;

- grób rodzinny stanowi grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn;

- miejsce grzebalne, to miejsce wyznaczone przez zarząd cmentarza do urządzenia grobu.

  • § 3. Opłaty

Na Cmentarzu Parafialnym obowiązują opłaty, które przeznaczone są na utrzymanie cmentarza oraz inwestycje cmentarne, a w szczególności na pokrycie kosztów funkcjonowania cmentarza jak koszty: wywozu i składowania śmieci, utrzymania porządku na Cmentarzu, na opłaty za wodę, energię elektryczną itp.

Opłaty są pobierane z tytułu:

- Rezerwacji miejsca cmentarnego

- Udostępnienia miejsca grzebalnego

- Przedłużenia dzierżawy grobu

- Wywozu śmieci i udostępnienia wody

Zarządca Cmentarza Parafii potwierdza każde pobranie opłaty odpowiednim dokumentem.

- Miejsce pochówku ziemnego lub rezerwacja na 20 lat - 900 zł (45 zł/rok - koszenie, wywóz śmieci, woda, cyfryzacja, parking, chodniki).

- Groby dziecięce - 450 zł.

- Miejsce pochówku ziemnego dla osoby z poza Parafii rezerwacja na 20 lat - 1400 zł (70 zł/rok - koszenie, wywóz śmieci, woda, cyfryzacja, parking, chodniki)

- Dochowanie do opłaconego grobu osoby z Parafii 500 zł; osoby z poza Parafii 750 zł.

- Pojedynczy grobowiec murowany niezależnie od ilości pięter w głąb - rezerwacja na 20 lat - 1000 zł plus koszt budowy grobowca.

- Otwarcie bramy na życzenie - 60 zł

- Dostawienie ławki przy grobie - 150 zł

  • § 4. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Kodeksu Cywilnego oraz przepisy wykonawcze do wymienionych ustaw.